t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyBEZ DATY page 001Erasmus

Nasze środowisko

folderthumb   15 grudnia 2017r. klasy: 2 Tż, 4 Tż, 3 Ts, 3 O, 1K uczestniczyły w spotkaniu poprowadzonym przez p.Marcina Budniaka, przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, w ramach projektu pn. „Wzmocnienie ochrony dzikiego tarła łososia i troci wędrownej w północno zachodniej Polsce”.

Była to dla młodzieży niekonwencjonalna lekcja w zakresie nauk przyrodniczych. Poruszono treści z biologii, chemii, geografii fizycznej i społeczno ekonomicznej, ekologii, poparto je ciekawymi zdjęciami z naszego regionu. Było to szczególnie atrakcyjne z punktu zainteresowania młodzieży tematem. Warto podkreślić pojawienie się podczas prezentacji trudnych zagadnień występujących w arkuszach maturalnych z geografii i biologii a pokazanych szczególnie przystępnie i atrakcyjnie. Ponad to młodzież dowiedziała się o miejscach tarłowych łososia i troci wędrownej na rzece Sławęcince (tarliskowy dopływ Iny), wzięła udział w pogadance na temat biologii ryb, potrzebie czynnej ochrony ryb wędrownych i rzek, o zagrożeniach dla bioróżnorodności i ekosystemów wodnych spowodowanych między innymi wodnymi elektrowniami i regulacją rzek, sposobie działania przepławki dla ryb. Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu zadając pytania, oglądając przyrządy i eksponaty wystawione przez prowadzącego. Na zakończenie spotkania młodzież otrzymała materiały edukacyjne w postaci broszur i ulotek „Chronię ryby wędrowne”, a także notesy, torby, długopisy, opaski odblaskowe.
Wyżej wymienione zagadnienia z pasją i wielkim zaangażowaniem przedstawił Pan Marcin Budniak za co serdecznie dziękujemy.